Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Prawo prywatne międzynarodowe

2. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

3. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

4. Apelacja w postępowaniu cywilnym

5. Międzynarodowe postępowanie cywilne

6. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

7. Prawo upadłościowe i naprawcze

8. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

9. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

10. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

11. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

12. Zasada równości stron w procesie cywilnym

13. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

14. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

15. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

16. Postępowanie cywilne

17. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

18. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

19. Kodeks cywilny : komentarz

20. Kodeks cywilny. The Civil Code

21. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

22. Kodeks karny. The Criminal Code

23. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

24. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

25. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

26. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

27. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

28. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

29. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

30. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

31. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

32. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

33. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

34. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

35. Polnisches Sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

36. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

37. Postepowanie zabezpieczajace

38. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

39. Prawo bankowe. The Banking Law

40. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

41. Prawo prywatne międzynarodowe

42. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

43. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

44. Prawo upadłościowe

45. Prawo upadłościowe : komentarz

46. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

47. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

48. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

49. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

50. Srodki zaskarzenia

51. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

52. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

53. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

54. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

55. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

56. Zarys prawa upadłościowego

57. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

58. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych