Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

2. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

3. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

4. Droit polonais contemporain

5. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

6. Polnisches sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

7. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

8. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

9. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

10. Kodeks cywilny. The Civil Code

11. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

12. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

13. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

14. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

15. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

16. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

17. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

18. Kodeks karny. The Criminal Code

19. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

20. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

21. Prawo bankowe. The Banking Law

22. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

23. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

24. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

25. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales