Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

2. Kodeks cywilny : komentarz

3. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

4. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

5. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

6. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

7. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

8. Prawo upadłościowe

9. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

10. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

11. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

12. Prawo prywatne międzynarodowe

13. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

14. Postepowanie zabezpieczajace

15. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

16. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

17. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

18. Prawo upadłościowe : komentarz

19. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

20. Zarys prawa upadłościowego

21. Kodeks cywilny. The Civil Code

22. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

23. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

24. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

25. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych