Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. Prawo prywatne międzynarodowe

2. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

3. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

4. Droit polonais contemporain

5. Apelacja w postępowaniu cywilnym

6. Międzynarodowe postępowanie cywilne

7. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

8. Prawo upadłościowe i naprawcze

9. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

10. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

11. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

12. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

13. Zasada równości stron w procesie cywilnym

14. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

15. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

16. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

17. Postępowanie cywilne

18. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

19. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

20. Kodeks cywilny : komentarz

21. Kodeks cywilny. The Civil Code

22. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

23. Kodeks karny. The Criminal Code

24. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

25. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

26. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

27. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

28. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

29. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

30. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

31. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

32. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

33. Stanowisko i podstawy odpowiedzialnosci prawnej komornika sadowego w prawie polskim

34. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

35. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

36. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

37. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

38. Polnisches Sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

39. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

40. Postepowanie zabezpieczajace

41. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

42. Prawo bankowe. The Banking Law

43. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

44. Prawo prywatne międzynarodowe

45. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

46. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

47. Prawo upadłościowe

48. Prawo upadłościowe : komentarz

49. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

50. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

51. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

52. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

53. Srodki zaskarzenia

54. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

55. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

56. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

57. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

58. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

59. Zarys prawa upadłościowego

60. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

61. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych