Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

2. Kodeks cywilny : komentarz

3. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

4. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

5. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

6. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

7. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

8. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

9. Prawo upadłościowe

10. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

11. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

12. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

13. Prawo prywatne międzynarodowe

14. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

15. Postepowanie zabezpieczajace

16. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

17. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

18. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

19. Prawo upadłościowe : komentarz

20. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

21. Zarys prawa upadłościowego

22. Kodeks cywilny. The Civil Code

23. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

24. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

25. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

26. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

27. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

28. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

29. Postępowanie cywilne

30. Prawo prywatne międzynarodowe

31. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

32. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

33. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

34. Srodki zaskarzenia

35. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

36. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

37. Kodeks karny. The Criminal Code

38. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

39. Prawo upadłościowe i naprawcze

40. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

41. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

42. Prawo bankowe. The Banking Law

43. Apelacja w postępowaniu cywilnym

44. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

45. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

46. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

47. Polnisches Sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

48. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

49. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

50. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

51. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

52. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

53. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

54. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

55. Zasada równości stron w procesie cywilnym

56. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

57. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

58. Międzynarodowe postępowanie cywilne

59. Stanowisko i podstawy odpowiedzialnosci prawnej komornika sadowego w prawie polskim

60. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

61. Droit polonais contemporain