Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. Apelacja w postępowaniu cywilnym

2. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

3. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

4. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

5. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

6. Droit polonais contemporain

7. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

8. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

9. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

10. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

11. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

12. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

13. Kodeks cywilny : komentarz

14. Kodeks cywilny. The Civil Code

15. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

16. Kodeks karny. The Criminal Code

17. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

18. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

19. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

20. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

21. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

22. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

23. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

24. Międzynarodowe postępowanie cywilne

25. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

26. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

27. Polnisches Sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

28. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

29. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

30. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

31. Postepowanie zabezpieczajace

32. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

33. Postępowanie cywilne

34. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

35. Prawo bankowe. The Banking Law

36. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

37. Prawo prywatne międzynarodowe

38. Prawo prywatne międzynarodowe

39. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

40. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

41. Prawo upadłościowe

42. Prawo upadłościowe : komentarz

43. Prawo upadłościowe i naprawcze

44. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

45. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

46. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

47. Srodki zaskarzenia

48. Stanowisko i podstawy odpowiedzialnosci prawnej komornika sadowego w prawie polskim

49. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

50. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych