Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification EU Remove constraint Main Classification: EU Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

2. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

3. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

4. Europees recht

5. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

6. Europees procesrecht

7. Le DIP au quotidien : droit des affaires et de la famille = IPR in het dagelijkse leven : ondernemings-en familierecht

8. Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht

9. Le droit de l’Union européenne et le juge belge = Het recht van de Europese Unie en de Belgische rechter

10. Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht

11. Ambtshalve toepassing van EU-recht

12. Mens rea and defences in European criminal law

13. Naar een ius commune in het Europees familie- en erfrecht? : een pleidooi voor meer harmonisatie door rechtsvergelijking = Towards a ius commune in European family and succession law? : a plea for more harmonisation through comparative law

14. Europees recht

15. EU-procesrecht

16. L'arbitrage et le droit de la concurrence = Arbitrage en mededingingsrecht : actes du colloque du CEPANI du 9 décembre 2010

17. Eenvormige Europese procedures voor de inning van vorderingen : de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen

18. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

19. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

20. Grensoverschrijdend recht

21. Maatschappelijk verantwoord ondernemen : corporate social responsibility in a transnational perspective

22. Bancaire en financiële zekerheden = Sûretés bancaires et financières : verslagen van de studiecyclus van 8 en 27 mei 2003, georganiseerd door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht (EVBFR-Belgium)= actes du cycle d'étude du 8 et 27 mai 2003, organisé par la section belge de l'Association Européenne pour le Droit bancaire et Financier (AEDBF-Belgium)

23. De gerechtsdeurwaarder in Europa, utopie of werkelijkheid? = The bailiff in Europe, utopia or reality? = L'huissier de justice en Europe, utopie ou réalité ?

24. Espace judiciaire et social européen : actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001

25. Procedural laws in Europe = Procesrecht in Europa = Les droits judiciaires en Europe = Zivilprozessrechte in Europa : towards harmonisation = naar harmonisatie = vers une harmonisation= zu einer Harmonisierung

26. Le droit processuel et judiciaire européen : actes du colloque du 13 décembre 2002, [Liège] = Het Europees gerechtelijk recht en procesrecht : verslagboek van het colloquium van 13 december 2002

27. European community law from a migrant's perspective : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid ...

28. Der Frieden von Münster 1648 : der Vertragstext nach einem zeitgenössischen Druck und die Beschreibungen der Ratifikationsfeiern

29. Projet de convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : texte élaboré par les experts gouvernementaux, en application de l'article 220 du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne = Vorentwurf eines Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und di Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen = Progetto di convenzione conceernente la competenza giuridizionale e l'esecuzione delle deicioni in materia civile e commerciale = Voorontwerp van verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken