Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

2. Arbitraż handlowy

3. Español jurídico

4. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

5. Prawo prywatne międzynarodowe

6. Prawo międzynarodowe publiczne

7. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

8. Fragmentacja prawa międzynarodowego

9. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

10. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

11. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

12. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

13. Prawo upadłościowe i naprawcze

14. Postępowanie cywilne. Kompendium

15. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

16. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

17. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

18. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

19. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

20. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

21. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

22. Postępowanie cywilne

23. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

24. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

25. Kodeks cywilny : komentarz

26. Kodeks cywilny. The Civil Code

27. Kodeks karny. The Criminal Code

28. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

29. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

30. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

31. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

32. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

33. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

34. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

35. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

36. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

37. Nowe europejskie prawo spadkowe

38. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

39. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

40. Postepowanie zabezpieczajace

41. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

42. Prawo bankowe. The Banking Law

43. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

44. Prawo prywatne międzynarodowe

45. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

46. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

47. Prawo upadłościowe

48. Prawo upadłościowe : komentarz

49. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

50. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.