Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years Publish Date within 5 Years Remove constraint Publish Date: within 5 Years

Search Results

1. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

2. Español jurídico

3. Prawo prywatne międzynarodowe

4. Prawo międzynarodowe publiczne

5. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

6. Fragmentacja prawa międzynarodowego

7. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

8. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

9. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

10. Postępowanie cywilne. Kompendium

11. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

12. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

13. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

14. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

15. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

16. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

17. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

18. Kodeks cywilny : komentarz

19. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

20. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

21. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

22. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

23. Postepowanie zabezpieczajace

24. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

25. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe