Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

2. Actualia gerechtelijk recht : potpourri all the way

3. Ambtshalve toepassing van EU-recht

4. Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter

5. Arbitrage et confidentialité = Arbitrage en vertrouwelijkheid

6. Beginselen van burgerlijk procesrecht

7. Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering

8. Beslag inzake namaak : een stand van zaken

9. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

10. Bestuur en beheer na faillietverklaring

11. Bestuur en beheer na faillietverklaring

12. Bewijs

13. Bewijsrecht : vormingsprogramma 2013

14. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

15. Borgtocht : een rechtsfiguur met veel facetten

16. Burgerlijk Procesrecht : basis met schema's

17. Burgerlijk bewijsrecht

18. Burgerlijk procesrecht (deel 1) : artikel 1-699ter Ger.W.

19. Burgerlijk procesrecht : basis met schema's

20. Burgerlijke rechtsvordering : inclusief Brussel I bis-Verordening

21. Burgerlijke rechtsvordering : inclusief EEX-Verordening : de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de EEX-Verordening voorzien van commentar

22. Cassatie in burgerlijke zaken

23. Civiel procesrecht vandaag en morgen

24. Class actions

25. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

26. Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder

27. Collectieve schuldenregeling : vademecum

28. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

29. Compendium van het burgerlijk procesrecht

30. Confronting the frontiers of family and succession law : liber amicorum Walter Pintens

31. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

32. Le DIP au quotidien : droit des affaires et de la famille = IPR in het dagelijkse leven : ondernemings-en familierecht

33. Data protection & privacy : le GDPR dans la pratique - De GDPR in de praktijk

34. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

35. De herijking van het faillissementsrecht : de pijler modernisering

36. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

37. Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht

38. Droit des étrangers = Vreemdelingenrecht

39. Duiding Burgerlijk Procesrecht

40. Dwangsom : omdat het moet

41. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

42. Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap : rechterlijke organisatie en bevoegdheid vanaf 1 september 2014

43. Enforcing health and safety regulation : a comparative economic approach

44. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

45. Europees procesrecht

46. Europees recht

47. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

48. Faillietverklaring

49. Faillietverklaring

50. Faillietverklaring

51. Festschrift Resi Hacksteiner : a voyage through the law of inland shipping

52. Gemeenrechtelijke clausules

53. Gerechtelijk recht

54. Gevolgen van faillietverklaring

55. Gevolgen van faillietverklaring

56. Gevolgen van faillietverklaring : (1)

57. Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

58. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

59. Het Grondwettelijk Hof : rechter of regelgever? : analyse van de draagwijdte van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof

60. Grondwettelijk recht

61. Groots perspectief : opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

62. HUUR

63. Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht

64. Handboek Gerechtelijk recht

65. Handboek Verbintenissenrecht

66. Handboek familiaal vermogensrecht

67. Handboek gerechtelijk recht

68. Handboek gerechtelijk recht

69. Handboek mediation

70. Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel : doeltreffende en doelmatige rechtsvorming door de cassatierechter

71. Historische wortels van het recht

72. Hoger beroep

73. Hommage à Guy Keutgen pour son action de promotion de l'arbitrage = Eerbetoon aan Guy Keutgen voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten

74. Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht

75. Human Rights as a basis for reevaluating and reconstructing the law : acts of the 4th ACCA conference held in Louvain-la-Neuve on May 29th, 2015

76. Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht

77. Insolventie : en beslagrecht

78. Insolventierecht : tekst & commentar : de tekst van de Faillissementswet en de EU-Insolventieverordening voorzien van commentaar

79. Internationaal privaatrecht : de essentie

80. Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen

81. Intertemporeel recht

82. Introduction au néerlandais juridique = Inleiding tot de Nederlandse rechtstaal

83. Juridisch woordenboek J. Moors = Dictionnaire Juridique J. Moors

84. Koop gemeen recht

85. La (CVDW) : liber amicorum Chris Van den Wyngaert

86. Leerstukken ondernemingsrecht

87. Legitieme verdediging : gebruik en misbruik van de procedurele rechten door verdegiging in strafzaken

88. Liber Amicorum Johan Erauw

89. Liber amicorum Ludovic De Gryse

90. Liber amicorum Patrick Senaeve

91. Liberae cogitationes : liber amicorum Marc Bossuyt

92. Libertés, (l)égalité, humanité : mélanges offerts à Jean Spreutels

93. Liesbeth Lijnzaad : collected essays on international law

94. Mens rea and defences in European criminal law

95. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

96. Naar een ius commune in het Europees familie- en erfrecht? : een pleidooi voor meer harmonisatie door rechtsvergelijking = Towards a ius commune in European family and succession law? : a plea for more harmonisation through comparative law

97. Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht

98. Nieuwe justitie

99. Overheidscontracten, verdedigingsrechten van rechtspersonen in het strafproces, de rechter en de rechtsgronden

100. Overmacht