Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Arbitraż handlowy

2. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

3. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

4. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

5. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

6. Español jurídico

7. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

8. Fragmentacja prawa międzynarodowego

9. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

10. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

11. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

12. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

13. Kodeks cywilny : komentarz

14. Kodeks cywilny. The Civil Code

15. Kodeks karny. The Criminal Code

16. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

17. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

18. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

19. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

20. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

21. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

22. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

23. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

24. Nowe europejskie prawo spadkowe

25. Postepowanie zabezpieczajace

26. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

27. Postępowanie cywilne

28. Postępowanie cywilne. Kompendium

29. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

30. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

31. Prawo międzynarodowe publiczne

32. Prawo prywatne międzynarodowe

33. Prawo prywatne międzynarodowe

34. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

35. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

36. Prawo upadłościowe

37. Prawo upadłościowe : komentarz

38. Prawo upadłościowe i naprawcze

39. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

40. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

41. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

42. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

43. Srodki zaskarzenia

44. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

45. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

46. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

47. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

48. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania

49. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

50. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

51. Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I.

52. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

53. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

54. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

55. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

56. Zarys prawa upadłościowego

57. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

58. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

59. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

60. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw