Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Czech Remove constraint Language: Czech Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years Publisher Beck Remove constraint Publisher: Beck

Search Results

1. Rozhodčí řízení v zemích Evropy : včetně překladů předpisů o rozhodčím řízení a pràavidel stálých rozhodčích soudů

2. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů : Komentář

3. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě

4. Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář

5. Zákon o mediaci : komentář

6. Ochranná a bezpečnostní pásma

7. Poučovací povinnost v civilním procesu

8. Občanský zákoník : Komentář

9. Insolvenční zákon : komentář

10. Insolvenční řízení

11. Soudní řád správní : komentář

12. Exekuční řád : Komentář

13. Zákon o soudech a soudcích : komentář

14. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

15. Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

16. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

17. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení : Komentář § 165-204

18. Koupě a prodej : Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje

19. Insolvenční zákon : komentář

20. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

21. Civilní proces : obecná část a sporné řízení

22. Občanský soudní řád : Komentář

23. Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář

24. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

25. Zákon o obchodních korporacích : komentář

26. Civilní proces : řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

27. Civilní proces : řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem