Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Greek, Modern (1453-) Remove constraint Language: Greek, Modern (1453-) Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ν 4356/2015

2. Το δίκαιο της διεθνούς κοινωνίας /.

3. Επίλυση Συγκρούσεων στον χώρο εργασίας : 10 στρατηγικές για όλους

4. Dike : essays on Greek law in honor of Alberto Maffi

5. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ

6. Η γένεση του κοινοβουλευτικού συστήματος και η ανάδειξη της κυβέρνησης : Το κοινοβουλευτικό σύστημα και η ανάδειξη της κυβέρνησης στην Ελλάδα (1844-1875)

7. Jus, ars, philosophia et historia : Festschrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag

8. The Brill dictionary of ancient Greek :

9. Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων

10. Prosphora - timē ston Ēlia Krispē

11. Diccionario jurídico bizantino Griego-Español : sobre la base de la Introducción al Derecho del patriarca Focio y de las Novelas de León VI El Sabio

12. Ανάμεσα στα μέρη : Ο ουδέτερος τρίτος. Στρατηγικές για μία επιτυχημένη διαμεσολάβηση

13. Thucydides : the war of the Peloponnesians and the Athenians

14. Αστικός Κώδικας : ερμηνεία κατ' άρθρο

15. Ένδικα Μέσα και Βοηθήματα στην Πολιτική Δίκη

16. Ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων : 37ο πανελλήνιο συνέδριο, Κεφαλλονιά, 6-9 Σεπτεμβρίου 2012

17. Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου του Αμβούργου στην επίλυση διακρατικών διαφορών

18. Η εικόνα ως στοιχεία της προσωπικότητος του ατόμου

19. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Ελληνικό - Ενωσιακό : κατ΄άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων

20. Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο

21. Αναγκαστική Εκτέλεση

22. Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις : Διεθνής εμπειρία και ελληνική εφαρμογή

23. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Ερμηνεία κατ' άρθρο

24. Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσεως (Business Judgment Rule) και η πρόκληση της αφερεγγυότητας στην ανώνυμη εταιρία

25. Αλλοδαπές δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις. : Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας στην Ελλάδα. KΠολΔ - Διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις - Κοινοτικοί κανονισμοί

26. Επιδόσεις στο εξωτερικό : Πρακτικός οδηγός νομοθεσίας/νομολογίας ανά κράτος προορισμού

27. Prozeßrechtsvergleichung und prozessuale Vereinheitlichung = Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίησ : studia in memoriam Peter Gilles : μελέτες εις μνήμην καθηγητή Peter Gilles

28. Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 : Όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2421 και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1259 Για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

29. Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 - Κανονισμός Επιδόσεων - Κατ' άρθρο ερμηνεια

30. Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 [Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα], τόμ. 1.

31. Oι αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβίασης του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού : Δικονομικά ζητήματα. Ειδικότερα, επίκληση και απόδειξη πραγματικών περιστατικών, υπό τον νέο ν. 4529/2018 (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)

32. Η σύγχρονη φυσιογνωμία της συζητητικής αρχής

33. Δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

34. Η αστική ευθύνη του κράτους μέλους της Ε.Ε. για τις παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και η ένταξή της στην εθνική έννομη τάξη

35. Η διεκδικητική αγωγή : Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογρα

36. Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα : Ανάλυση νέας διαδικασίας, ευρος εφαρμογής, εκκρεμείς και νέες αιτήσεις, δικαστική διαδικασία, υποδείγματα δικογράφων : Ενημέρωση μέχρι και τους Ν 4336/2015 και 4346/2015 την πράξη ΤτΕ 54/15.12.2015 και την ερμηνευτική εγκύκλιο ΓΓΚ 133969/οικ/22.12.2015

37. Πολυγλωσσία στο δίκαιο : Μετάφραση νομικών κειμένων και δικαστηριακή διερμηνεία

38. Η διαιτησία υπό το φως της ευρωπαϊκής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο

39. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Τόμος ΙΙβ - Β' έκδοση /.

40. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Τόμος ΙΙα

41. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Γενικό μέρος (I) /.

42. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2α.

43. Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη : Θέματα εμβαθύνσεως

44. Aγγλο-Αμερικανικοί Συνταγματικοί θεσμοί : Θεμέλια και αλληλεπίδραση με το δίκαιο της Ηπειρωτικής Ευρώπης

45. Γερμανο-ελληνικό Ελληνο-γερμανικό = = Deutsch-Griechisches, Griechisch-Deutsches : λεξικό νομικών όρων = Rechtswörterbuch

46. Ενοχικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος

47. Οικογενειακό Δίκαιο

48. Αναγκαστική απαλλοτρίωση : Ερμηνεία του Ν 2882/2001 - νομολογία κατ' άρθρο - διαγράμματα (Ενημέρωση μέχρι και το Ν 4170/2013)

49. Διαφθορά, διαιτησία και δημόσια τάξη : δικονομικά ζητήματα από την επιβολή αστικών κυρώσεων για την καταστολή της διαφθοράς στο πλαίσιο της διεθνούς διαιτησίας / Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος : δικονομικά ζητήματα από την επιβολή αστικών κυρώσεων για την καταστολή της διαφθοράς στο πλαίσιο της διεθνούς διαιτησίας

50. Κωδικοποίηση δημοσιευμάτων. : Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Κατ’ άρθρο : Αρθρογραφία και σχολιασμένη νομολογία 2000-2017,

51. Επίκαιρα Θέματα Της Ελληνικής Και Εξωτερικής Πολιτικής Και Του Διεθνούς Δικαίου

52. Δίκαιο Χωρίς Σύνορα : Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του

53. Η Αναζήτηση Της Αλήθειας Στην Πολιτική Δίκη : Δικονομικοί μηχανισμοί και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ

54. Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων

55. Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 : για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων

56. Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων

57. Η προσωρινή διαταγή κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας

58. Η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012 : Το δικαίωμα στην εύλογη διάρκεια της διοικητικής δίκης

59. Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας : Ανατρέποντας το μύθο της "ωραίας κοιμωμένης"

60. Δίκαιο του καταναλωτή : Ενωσιακό και Ελληνικό

62. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι

63. Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος

64. Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου

65. Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Επίκαιρα ζητήματα και εξελίξεις : Πρακτικά ημερίδας 1 Οκτωβρίου 2018

66. Ενέργεια : Ναυτιλία και θαλάσσιες μεταφορές

67. Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017)

68. Διατάγματα = Injunctions

69. Η απαγόρευση διάθεσης στον ΚΠολΔ : (Διαγνωστική δίκη και αναγκαστική εκτέλεση)

70. Αστική Ευθύνη λόγω Παραβάσεων του Δικαίου Ελεύθερου Ανταγωνισμού

71. Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης : 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων Ελλήνων Δικονομολόγων. Λευκάδα 6-9 Σεπτεμβρίου 2018

72. Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας : 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Αλεξανδρούπολη 1,2, & 3 Νοεμβρίου 2013

73. Το δίκαιο της αποδείξεως : δικονομικές και ουσιαστικές πτυχές (Β' έκδοση)

74. Ιατρική ευθύνη και αμέλεια (Αστική - ποινική) : Ειδικά Θέματα Ιατρικού Δικαίου

75. Δίκαιο της θάλασσας

76. Κυπριακό δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας

77. Δογματικά προβλήματα και εκφάνσεις της διαμεσολάβησης = Problems and aspects of mediation

78. Το δικαιο της ευρωπαïκης ενωσης : 1 : Θεσμικο δικαιο

79. Το δικαιο της ευρωπαïκης ενωσης. : 2 : Ουσιαστικο δικαιο

80. Διεθνής Εμπορική Διαιτησια (International Commercial Arbitration)

81. Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη

82. Ακύρωση και ανυπαρξία Διαιτητικών Αποφάσεων : Κατά τον ΚΠολΔ και τον ν. 2735/1999

83. Διάλογοι με τη Νομολογία : μελέτες πολιτικής δικονομίας και διαιτησίας

84. Δίκαιο συναλλαγών : Ειδικά θέματα

85. Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο

86. Κανονισμός (ΕE) 1215/2012 (Κανονισμός Βρυξέλλες Ια) Κατ' άρθ. : Κατ' άρθρο Ερμηνεία ; Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

87. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή : Ν 2251/1994 όπως ισχύει, ερμηνεία-νομολογία-πρακτική εφαρμογή

88. Η αρχή της διαφάνειας στην ενωσιακή έννομη τάξη : Όψεις μια αναδυόμενης νομικής αρχής

90. Το νόμιμο τεκμήριο ως νομοτεχνικό μέσο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

91. Η βεβαιότητα της αξιώσεως ως προϋπόθεση της εκτελέσεω

92. Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή : μια συμβολή στη συμπεριφορική οικονομική ανάλυση

93. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή κατά το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

94. Εξουσίες του δικαστηρίου και των διαδίκων στην πολιτική δίκη

95. Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (ν. 3869/2010)

96. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : με νομολογίακή επεξεργασία

97. Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ένδικα Μέσα και Ανακοπές Άρθρα 495-590

98. Ερμηνεία ΚΠολΔ Αναγκαστική Εκτέλεση Άρθρα 904-1054

99. Ερμηνεία ΚΠολΔ : Ασφαλιστικά μέτρα, Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας, Διαιτησία

100. Δίκαιο αξιογράφων