Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

2. Fragmentacja prawa międzynarodowego

3. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

4. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

5. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

6. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

7. Kodeks cywilny. The Civil Code

8. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

9. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

10. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

11. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

12. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

13. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

14. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

15. Kodeks karny. The Criminal Code

16. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

17. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

18. Prawo bankowe. The Banking Law

19. Prawo prywatne międzynarodowe

20. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

21. Prawo prywatne międzynarodowe

22. Prawo międzynarodowe publiczne

23. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

24. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

25. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy