Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

2. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

3. Postępowanie cywilne. Kompendium

4. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

5. Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I.

6. Kodeks cywilny : komentarz

7. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

8. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

9. Prawo międzynarodowe publiczne

10. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

11. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

12. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

13. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

14. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

15. Español jurídico

16. Fragmentacja prawa międzynarodowego

17. Prawo upadłościowe

18. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

19. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

20. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

21. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

22. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

23. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

24. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

25. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

26. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

27. Prawo prywatne międzynarodowe

28. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

29. Postepowanie zabezpieczajace

30. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

31. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

32. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

33. Prawo upadłościowe : komentarz

34. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

35. Zarys prawa upadłościowego

36. Arbitraż handlowy

37. Kodeks cywilny. The Civil Code

38. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

39. Nowe europejskie prawo spadkowe

40. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

41. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

42. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

43. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

44. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

45. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

46. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

47. Postępowanie cywilne

48. Prawo prywatne międzynarodowe

49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

50. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

51. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

52. Srodki zaskarzenia

53. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

54. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw