Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Arbitraż handlowy

2. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

3. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

4. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

5. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

6. Español jurídico

7. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

8. Fragmentacja prawa międzynarodowego

9. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

10. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

11. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

12. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

13. Kodeks cywilny : komentarz

14. Kodeks cywilny. The Civil Code

15. Kodeks karny. The Criminal Code

16. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

17. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

18. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

19. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

20. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

21. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

22. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

23. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

24. Nowe europejskie prawo spadkowe

25. Postepowanie zabezpieczajace