Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

2. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

3. Postępowanie cywilne. Kompendium

4. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

5. Kodeks cywilny : komentarz

6. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

7. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

8. Prawo międzynarodowe publiczne

9. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

10. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

11. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

12. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

13. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

14. Español jurídico

15. Fragmentacja prawa międzynarodowego

16. Prawo upadłościowe

17. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

18. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

19. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

20. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

21. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

22. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

23. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

24. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

25. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

26. Prawo prywatne międzynarodowe

27. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

28. Postepowanie zabezpieczajace

29. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

30. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

31. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

32. Prawo upadłościowe : komentarz

33. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

34. Zarys prawa upadłościowego

35. Arbitraż handlowy

36. Kodeks cywilny. The Civil Code

37. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

38. Nowe europejskie prawo spadkowe

39. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

40. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

41. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

42. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

43. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

44. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

45. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

46. Postępowanie cywilne

47. Prawo prywatne międzynarodowe

48. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

49. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

50. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty