Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

2. Arbitraż handlowy

3. Español jurídico

4. Prawo prywatne międzynarodowe

5. Prawo międzynarodowe publiczne

6. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

7. Fragmentacja prawa międzynarodowego

8. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

9. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

10. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

11. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

12. Prawo upadłościowe i naprawcze

13. Postępowanie cywilne. Kompendium

14. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

15. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

16. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

17. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

18. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

19. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

20. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

21. Postępowanie cywilne

22. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

23. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

24. Kodeks cywilny : komentarz

25. Kodeks cywilny. The Civil Code

26. Kodeks karny. The Criminal Code

27. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

28. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

29. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

30. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

31. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

32. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

33. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

34. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

35. Nowe europejskie prawo spadkowe

36. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

37. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

38. Postepowanie zabezpieczajace

39. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

40. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

41. Prawo prywatne międzynarodowe

42. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

43. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

44. Prawo upadłościowe

45. Prawo upadłościowe : komentarz

46. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

47. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

48. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

49. Srodki zaskarzenia

50. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung