Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Slovenian Remove constraint Language: Slovenian Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Uvod v civilno pravo

2. Zakon o izvršbi in zavarovanju : (ZIZ) : z novelo ZIZ-L : razširjena uvodna pojasnila s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

3. Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) : s komentarjem

4. Mednarodno zasebno pravo Evropske unije

5. Splošna deklaracija človekovih pravic

6. Splošne informacije o sodnem sistemu Republike Slovenije

7. Upravno procesno pravo : upravni postopek in upravni spor

8. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : (neuradno prečiščeno besedilo)

9. Civilno procesno pravo

10. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

11. Odškodninska odgovornost države

12. Pravice v zaporu : pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice

13. Razkritje dokazov v pravdnem postopku

14. Urejena sodna praksa k Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

15. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E

16. Zakon o pravdnem postopku : (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo)

17. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) : z novelo ZFPPIPP-G

18. Praktikum za mednarono javno pravo

19. Učinkovito sodno varstvo v pravu EU

20. Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih

21. Postopki pred Sodiščem EU : priročnik za sodnike, odvetnike in državne pravobranilce

22. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju : (ZFPPIPP) : z novelo ZFPPIPP-E

23. Challenges of contemporary international law and international relations : liber amicorum in honour of Ernest Petrič

24. Komentar ustave Republike Slovenije : dopolnitev-A

25. Uvod v zasebno pravo : splošni del civilnega prava