Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

2. Arbitraż handlowy

3. Español jurídico

4. Prawo prywatne międzynarodowe

5. Prawo międzynarodowe publiczne

6. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

7. Fragmentacja prawa międzynarodowego

8. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

9. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

10. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

11. Postępowanie cywilne. Kompendium

12. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

13. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

14. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

15. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

16. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

17. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

18. Postępowanie cywilne

19. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

20. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

21. Kodeks cywilny : komentarz

22. Kodeks cywilny. The Civil Code

23. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

24. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

25. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

26. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

27. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

28. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

29. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

30. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

31. Nowe europejskie prawo spadkowe

32. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

33. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

34. Postepowanie zabezpieczajace

35. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

36. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

37. Prawo prywatne międzynarodowe

38. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

39. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

40. Prawo upadłościowe

41. Prawo upadłościowe : komentarz

42. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

43. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

44. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

45. Srodki zaskarzenia

46. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

47. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

48. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

49. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

50. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law