Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familienrecht

2. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

3. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

4. Aansprakelijkheid, risico en onderneming : Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven

5. Actualia gerechtelijk recht : potpourri all the way

6. Ambtshalve toepassing van EU-recht

7. Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter

8. Amice curiae, quo vadis? : het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken = le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale

9. Arbitrage et confidentialité = Arbitrage en vertrouwelijkheid

10. Bancaire en financiële zekerheden = Sûretés bancaires et financières : verslagen van de studiecyclus van 8 en 27 mei 2003, georganiseerd door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht (EVBFR-Belgium)= actes du cycle d'étude du 8 et 27 mai 2003, organisé par la section belge de l'Association Européenne pour le Droit bancaire et Financier (AEDBF-Belgium)

11. Banque et insolvabilité / Bank en insolvabiliteit

12. Beginselen van burgerlijk procesrecht

13. Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief : vergelijkende beschouwingen naar Belgisch en Nederlands recht

14. Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering

15. België in de Veiligheidsraad : 1946-2006

16. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

17. Beslag inzake namaak : een stand van zaken

18. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

19. Bestuur en beheer na faillietverklaring

20. Bestuur en beheer na faillietverklaring

21. Bewijs

22. Bewijsrecht : referatenbundel samengesteld door Vlaams Pleitgenootschap - Balie van Brussel

23. Bewijsrecht : vormingsprogramma 2013

24. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

25. Borgtocht : een rechtsfiguur met veel facetten

26. Bronnen van internationaal recht

27. Burgerlijk Procesrecht : basis met schema's

28. Burgerlijk bewijsrecht

29. Burgerlijk procesrecht (deel 1) : artikel 1-699ter Ger.W.

30. Burgerlijk procesrecht : basis met schema's

31. Burgerlijke rechtsvordering : inclusief Brussel I bis-Verordening

32. Burgerlijke rechtsvordering : inclusief EEX-Verordening : de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de EEX-Verordening voorzien van commentar

33. Cassatie in burgerlijke zaken

34. Civiel procesrecht vandaag en morgen

35. Class actions

36. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

37. Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder

38. Collectieve schuldenregeling : vademecum

39. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

40. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

41. Compendium van het burgerlijk procesrecht

42. Compendium volkenrechtsgeschiedenis

43. Confronting the frontiers of family and succession law : liber amicorum Walter Pintens

44. Constitution et fonctionnement

45. Consumentenkrediet : de Wet van 13 juni 2010 gewikt en gewogen

46. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

47. Cour de cassation de Belgique : 175e anniversaire = Hof van Cassatie van België : 175ste verjaardag = Kassationshof von Belgien : 175. Gründsjubiläum

48. Crossing borders : essays in European and private international law, nationality law, and Islamic law in honour of Frans van der Velden

49. Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek : de huidige en de originele tekst met alle wijzigingen in België van 1804 tot 2004 = Edition cumulative du Code civil : le texte actuel et l'édition originale avec toutes les modifications en Belgique de 1804 jusqu'en 2004

50. Le DIP au quotidien : droit des affaires et de la famille = IPR in het dagelijkse leven : ondernemings-en familierecht

51. Data protection & privacy : le GDPR dans la pratique - De GDPR in de praktijk

52. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

53. De herijking van het faillissementsrecht : de pijler modernisering

54. De onrechtmatige bedingenleer uit de vastgoedsector : in de greep van de nieuwe wet marktpraktijken?

55. Derden in het contractenrecht

56. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

57. Discretionaire bevoegdheid van de rechter = Compétence discrétionnaire du juge = Discretionary power of the judge : grenzen en controle = limites et controle = limits and control

58. Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht

59. Droit des étrangers = Vreemdelingenrecht

60. Duiding Burgerlijk Procesrecht

61. Dwangsom : omdat het moet

62. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

63. EU-procesrecht

64. Eenvormige Europese procedures voor de inning van vorderingen : de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen

65. Eerste aanleg

66. Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap : rechterlijke organisatie en bevoegdheid vanaf 1 september 2014

67. Enforcing health and safety regulation : a comparative economic approach

68. Espace judiciaire et social européen : actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001

69. European community law from a migrant's perspective : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid ...

70. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

71. Europees procesrecht

72. Europees recht

73. Europees recht

74. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

75. Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht :

76. Faillietverklaring

77. Faillietverklaring

78. Faillietverklaring

79. Familierecht en familiaal vermogensrecht

80. Festschrift Resi Hacksteiner : a voyage through the law of inland shipping

81. Finalité et légitimité du droit judiciaire = Het gerechtelijk recht, waarom en waarheen? : actes du colloque du 9 décembre 2004 = verslagboek van het colloquium van 9 december 2004

82. The French Code of civil procedure (1806) after 200 years = Le bicentenaire du Code de de procédure civile (1806) = De Code de procédure civile (1806) na 200 jaar : the civil procedure tradition in France and abroad = la tradition de la procédure civile en France et à l'étranger = de traditie van het Frans civiel procesrecht in vergelijkend perspectief

83. Der Frieden von Münster 1648 : der Vertragstext nach einem zeitgenössischen Druck und die Beschreibungen der Ratifikationsfeiern

84. Gehuwd of niet : maakt het iets uit?

85. Gemeenrechtelijke clausules

86. Gerechtelijk deskundigenonderzoek = L'expertise judiciaire : de rol van de accountant en de belastingconsulent = le role de l'expert-comptable et du conseil fiscal

87. Gerechtelijk recht

88. Gericht op mededinging : Consacré à la concurrence; in honorem Bernard van de Walle de Ghelcke /.

89. Gevolgen van faillietverklaring

90. Gevolgen van faillietverklaring

91. Gevolgen van faillietverklaring : (1)

92. Grensoverschrijdend recht

93. Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

94. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

95. Het Grondwettelijk Hof : rechter of regelgever? : analyse van de draagwijdte van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof

96. Grondwettelijk recht

97. Groot woordenboek Nederlands-Engels /.

98. Groots perspectief : opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

99. HUUR

100. Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht