Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. 350 años de la Paz de Westfalia : del antagonismo a la integración en Europa

2. Apelacja w postępowaniu cywilnym

3. Arbitraż handlowy

4. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

5. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

6. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

7. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

8. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

9. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

10. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

11. Español jurídico

12. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

13. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

14. Fragmentacja prawa międzynarodowego

15. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

16. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

17. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

18. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

19. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

20. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

21. Kodeks cywilny : komentarz

22. Kodeks cywilny. The Civil Code

23. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

24. Kodeks karny. The Criminal Code

25. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

26. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

27. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

28. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

29. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

30. Konwencja z Lugano : komentarz

31. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

32. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

33. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

34. Międzynarodowe postępowanie cywilne

35. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

36. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

37. Nowe europejskie prawo spadkowe

38. Polnisches Sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

39. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

40. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

41. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

42. Postepowanie zabezpieczajace

43. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

44. Postępowanie cywilne

45. Postępowanie cywilne. Kompendium

46. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

47. Prawo bankowe. The Banking Law

48. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

49. Prawo międzynarodowe publiczne

50. Prawo prywatne międzynarodowe