Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Arbitrage in hoofdlijnen

2. Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter

3. Duiding Burgerlijk Procesrecht

4. "Sjef-Sache" : essays in honour of Prof. Mr. Dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement

5. Surseance van betaling

6. Vereffening van de boedel

7. Beslag inzake namaak : een stand van zaken

8. Bestuur en beheer na faillietverklaring

9. Burgerlijk Procesrecht : basis met schema's

10. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

11. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

12. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

13. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

14. Festschrift Resi Hacksteiner : a voyage through the law of inland shipping

15. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

16. Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel : doeltreffende en doelmatige rechtsvorming door de cassatierechter

17. Leerstukken ondernemingsrecht

18. Privaatrecht in hoofdlijnen

19. Recht van de Europese Unie : basisjurisprudentie

20. Smart contracts : een overzicht vanuit juridisch perspectief

21. Verificatie van schuldvorderingen

22. Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021

23. Het akkord

24. Le droit face aux pauvres = Recht tegenover armen : actes du colloque organisé par la Cour constitutionnelle en hommage au juge Jean-Paul Snappe = Acten van de studiedag georganiseerd door het Grondwettelijk Hof ter ere van ererechter Jean-Paul Snappe

25. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

26. De herijking van het faillissementsrecht : de pijler modernisering

27. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

28. Gevolgen van faillietverklaring

29. Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

30. Handboek Gerechtelijk recht

31. Handboek Verbintenissenrecht

32. Internationaal privaatrecht : de essentie

33. International business courts : a european and global perspective

34. Intertemporeel recht

35. Introduction au néerlandais juridique = Inleiding tot de Nederlandse rechtstaal

36. La réforme du droit des obligations : le projet de la Commission de réforme du droit des obligations = De hervorming van het verbintenissenrecht : het ontwerp van de commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht

37. Libertés, (l)égalité, humanité : mélanges offerts à Jean Spreutels

38. Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht

39. Relatievermogensrecht

40. Verdragenrecht : het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëndiging van verdragen

41. Het burgerlijk proces opnieuw hervormd

42. Het nieuwe burgerlijke bewijsrecht

43. La réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle = De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

44. La réforme du droit des biens = De hervorming van het goederenrecht

45. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

46. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

47. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

48. Een geschenk aan de wereld : Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut

49. Faillietverklaring

50. Handboek familiaal vermogensrecht

51. Productaansprakelijkheid en productveiligheid

52. Rechterlijke toetsing in het asielrecht : een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015

53. Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses : preadvies voor de Vereniging Financieel Recht 2018

54. Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : gerechtelijk recht voor belors

55. De Valks juridisch woordenboek

56. Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht : opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix

57. The strong, the weak and the law : proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2017

58. Het verhaal van de rechter : over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en rechtszaal : Liber amicorum voor Hans den Tonkelaar

59. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

60. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

61. Collectieve schuldenregeling : vademecum

62. Cour de cassation de Belgique : rapport annuel... = Hof van Cassatie van België : jaareverslag... /.

63. Data protection & privacy : le GDPR dans la pratique - De GDPR in de praktijk

64. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

65. Europees recht

66. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

67. Gerechtelijk recht

68. Groots perspectief : opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

69. HUUR

70. La [CVDW] : liber amicorum Chris Van den Wyngaert

71. Legitieme verdediging : gebruik en misbruik van de procedurele rechten door verdegiging in strafzaken

72. Liber amicorum Patrick Senaeve

73. Liesbeth Lijnzaad : collected essays on international law

74. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

75. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement

76. Politieke processen : over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat : Rede ... uitgesproken ... aan de universiteit Utrecht op 14 juni 2017

77. De Potpourri-wetten : een eerste evaluatie van de waaiers aan quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen

78. Questions juridiques d’actualité en lien avec la défense = Actuele juridische vraagstukken met betrekking tot defensie

79. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

80. Vertrouwen in het burgerlijke recht : Liber amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

81. De eigen(aardig)heid van de kantonrechter : over de verschillen tussen het proces(verloop) bij de kantonrechter en de civiele rechter en de betekenis daarvan

82. De elektronische procesvoering in burgerlijke zaken

83. De magistraat en de professor = Le magistrat et le professeur : Hulde aan Walter van Gerven = hommage à Walter van Gerven

84. De vennootschaps- en verenigingsrechter = Le juge des sociétés et des associations

85. Actualia gerechtelijk recht : potpourri all the way

86. Burgerlijk procesrecht (deel 1) : artikel 1-699ter Ger.W.

87. Burgerlijk procesrecht : basis met schema's

88. Europees procesrecht

89. Faillietverklaring

90. Grondwettelijk recht

91. Handboek gerechtelijk recht

92. Human Rights as a basis for reevaluating and reconstructing the law : acts of the 4th ACCA conference held in Louvain-la-Neuve on May 29th, 2015

93. Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen

94. Koop gemeen recht

95. Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof

96. Procederen qualitate qua : procesvertegenwoordiging naar Belgisch recht

97. Recht op toegang tot de rechter

98. Rechtsdenken : vade mecum

99. Smaakmakers in het procesrecht : over buitengerechtelijke recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten

100. Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht