Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Les sociétés anonymes

2. Access to civil procedure abroad

3. Het kort geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht

4. Procedural laws in Europe = Procesrecht in Europa = Les droits judiciaires en Europe = Zivilprozessrechte in Europa : towards harmonisation = naar harmonisatie = vers une harmonisation= zu einer Harmonisierung

5. Liber amicorum Guy Horsmans

6. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

7. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

8. Constitution et fonctionnement

9. Mediation en de vaststellingsovereenkomst : aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht = Mediation and the settlement agreement

10. L'arbitrage et les tiers = Arbitrage en derden : actes du colloque du CEPANI 40 du 28 novembre 2008 = rapporten van het colloquium van CEPINA 40 van 28 november 2008

11. EU-procesrecht

12. Les principes Unidroit relatifs aux contrats de commerce international (éd. 2010) et l'arbitrage ) = De Unidroit-principes inzake internationale handelscontracten (editie 2010) en arbitrage : actes du colloque du CEPANI du 24 mai 2011

13. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

14. Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof

15. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

16. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

17. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

18. La loi bancaire = De bankenwet : questions particulières = bijzondere vraagstukken

19. Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses : preadvies voor de Vereniging Financieel Recht 2018

20. Macht en onmacht van de arbiter = L'arbitre, pouvoirs et statut : rapporten van het Colloquium van CEPANI van 28 maart 2003 = actes du colloque du CEPANI du 28 mars 2003

21. De prijs van het civiele proces = Le procès civil : à quel prix ? : verslagboek van het colloquium van 8 december 2006 = actes du colloque du 8 décembre 2006

22. Amice curiae, quo vadis? : het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken = le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale

23. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

24. Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021

25. European community law from a migrant's perspective : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid ...

26. Liber amicorum Jean-Luc Fagnart

27. Vers une "class action" en droit belge? : actes du colloque du 7 décembre 2007 = Naar een class action in het Belgisch recht?

28. Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 en haar reparatiewetgeving = Dix ans d'application de la Loi du 3 août 1992 et ses réformes : evaluatie en toekomstperspectieven : verslagboek van het colloquium van 5 december 2003 = évaluation et projets d'avenir : actes du colloque du 5 décembre 2003

29. Le droit de l'exécution, en principe(s) et en particulier = Algemene en bijzondere aspecten van het uitvoeringsrecht : actes du colloque du 29 janvier 2010 = verslagboek van het colloqium van 29 januari 2010

30. Sécurité juridique et fiscalité : actes de la journée d'études du 5 novembre 2002 organisée à l'initiative du Commissaire du Gouvernement, adjoint au ministre des Finances et en collaboration avec la Fédération des entreprises en Belgique ; avec le soutien de la Fondation Bernheim

31. Finalité et légitimité du droit judiciaire = Het gerechtelijk recht, waarom en waarheen? : actes du colloque du 9 décembre 2004 = verslagboek van het colloquium van 9 december 2004

32. De verhouding tussen het Arbitragehof, de rechterlijke macht en de Raad van State = Les rapports entre la Cour d'Arbitrage, le pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat : verslagboek van het symposium van 21 oktober 2005 = actes du symposium du 21 octobre 2005

33. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

34. Verdragenrecht : het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëndiging van verdragen

35. Internationaal privaatrecht : de essentie

36. Liber amicorum Paul Martens : l'humanisme dans la résolution des conflits - utopie ou réalité?

37. Gerechtelijk deskundigenonderzoek = L'expertise judiciaire : de rol van de accountant en de belastingconsulent = le role de l'expert-comptable et du conseil fiscal

38. Nieuwe justitie

39. Het gezag van het rechterlijk gewijsde : een begrippenstudie

40. De Magistratenschool : symposium ter gelegenheid van 35 jaar tijdschrift voor privaatrecht gent, 12 maart 1999

41. In de ban van octopus : dans l'encre d'octopus :

42. Moet het recht van de verdediging worden afgeschaft? = Les perversions du droit de la défense

43. Het proces in meervoud = Le procès au pluriel

44. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

45. De procesrechtwetten van 2007 ... revisited! : verslagboek van het colloquium van 12 december 2008 = Les lois de procedure de 2007 ... revisited! : actes du colloque du 12 décembre 2008

46. Voorstellen tot bijsturing van de burgerlijke rechtspleging = Propositions de réforme de la procédure civile : verslagboek van het colloquium van 9 december 2005 = actes du colloque du 9 décembre 2005

47. De Hoge Raad voor de Justitie na vier jaar gewogen = Le Conseil supérieur de la justice, une évaluation après quatre ans : verslagboek van het colloquium van 17 november 2004 = actes du colloque du 17 novembre 2004

48. La discipline des magistrats = Het tuchtrecht voor magistraten

49. Psychology and the design of legal institutions

50. Le nouveau règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale = Het nieuwe ICC arbitragereglement : Texte en vigueur à compter du 1er janvier 2012 = tekst van toepassing vanaf 1 januari 2012

51. Espace judiciaire et social européen : actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001

52. Traduire le néerlandais dans les affaires pénales (Pays-Bas, Belgique) : dictionnaire néerlandais-français et français-néerlandais

53. Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht

54. Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht

55. De verklaring voor recht

56. Burgerlijke rechtsvordering : inclusief EEX-Verordening : de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de EEX-Verordening voorzien van commentar

57. Schets van het Europees civiel procesrecht

58. Waarheidsvinding en ambtshalve aanvullen door de civiele rechter : lijdelijkheid en procesautonomie in het burgerlijk procesrecht

59. Ambtshalve toepassing van EU-recht

60. Procederen met of zonder procesvertegenwoordiger en andere aspecten van procesvertegenwoording : de stand van zaken in 2012

61. Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II

62. Beginselen van burgerlijk procesrecht

63. Faillietverklaring

64. Gevolgen van faillietverklaring : (1)

65. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

66. Surseance van betaling

67. Bestuur en beheer na faillietverklaring

68. Verificatie van schuldvorderingen

69. Het akkoord

70. Sectorale arbitrage

71. Mens rea and defences in European criminal law

72. Gericht op mededinging : Consacré à la concurrence; in honorem Bernard van de Walle de Ghelcke /.

73. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

74. Bestuur en beheer na faillietverklaring

75. Verificatie van schuldvorderingen

76. International business courts : a european and global perspective

77. Le droit face aux pauvres = Recht tegenover armen : actes du colloque organisé par la Cour constitutionnelle en hommage au juge Jean-Paul Snappe = Acten van de studiedag georganiseerd door het Grondwettelijk Hof ter ere van ererechter Jean-Paul Snappe

78. Intertemporeel recht

79. Privaatrecht in hoofdlijnen

80. Gemeenrechtelijke clausules

81. Relatievermogensrecht

82. Handboek familiaal vermogensrecht

83. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

84. Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

85. Leerstukken ondernemingsrecht

86. Koop gemeen recht

87. HUUR

88. Handboek Verbintenissenrecht

89. Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht : opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix

90. Productaansprakelijkheid en productveiligheid

91. Europees recht

92. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

93. Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

94. Het akkord

95. Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter

96. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

97. Vereffening van de boedel

98. Sovereignty and the law of nations (16th-18th centuries) : proceedings of the colloquium, organised at the palace of the Academy, Brussels, 26 april 2002

99. The act of abjuration : inspired and inspirational

100. Het rechtsvergelijkende argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogensrecht, 1838-1940 : aansprakelijkheid voor zaken, artikel 2014, publiek domein en de relativiteit van de onrechtmatige daad