Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. 350 años de la Paz de Westfalia : del antagonismo a la integración en Europa

2. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

3. Arbitraż handlowy

4. Español jurídico

5. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

6. Prawo prywatne międzynarodowe

7. Prawo międzynarodowe publiczne

8. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

9. Fragmentacja prawa międzynarodowego

10. Konwencja z Lugano : komentarz

11. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

12. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

13. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

14. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

15. Apelacja w postępowaniu cywilnym

16. Międzynarodowe postępowanie cywilne

17. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

18. Prawo upadłościowe i naprawcze

19. Postępowanie cywilne. Kompendium

20. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

21. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

22. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

23. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

24. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

25. Zasada równości stron w procesie cywilnym

26. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

27. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

28. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

29. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

30. Postępowanie cywilne

31. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

32. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

33. Kodeks cywilny : komentarz

34. Kodeks cywilny. The Civil Code

35. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

36. Kodeks karny. The Criminal Code

37. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

38. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

39. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

40. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

41. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

42. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

43. Rechtspolnisch : deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann

44. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

45. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

46. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

47. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

48. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

49. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

50. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy