Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 5 Years Remove constraint Publish Date: within 5 Years

Search Results

1. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

2. Fragmentacja prawa międzynarodowego

3. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

4. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

5. Prawo prywatne międzynarodowe

6. Prawo międzynarodowe publiczne

7. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

8. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

9. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

10. Kodeks cywilny : komentarz

11. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

12. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

13. Prawo upadłościowe : komentarz

14. Prawo upadłościowe

15. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

16. Zarys prawa upadłościowego

17. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

18. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

19. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

20. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

21. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

22. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

23. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

24. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

25. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne