Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 5 Years Remove constraint Publish Date: within 5 Years

Search Results

1. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

2. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

3. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

4. Español jurídico

5. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

6. Fragmentacja prawa międzynarodowego

7. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

8. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

9. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

10. Kodeks cywilny : komentarz

11. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

12. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

13. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

14. Postepowanie zabezpieczajace

15. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

16. Postępowanie cywilne. Kompendium

17. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

18. Prawo międzynarodowe publiczne

19. Prawo prywatne międzynarodowe

20. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

21. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

22. Prawo upadłościowe

23. Prawo upadłościowe : komentarz

24. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

25. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz