Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Czech Remove constraint Language: Czech Publisher Beck Remove constraint Publisher: Beck

Search Results

1. Občanský zákoník s judikaturou a souvisejícími předpisy,

2. Rozhodčí řízení v zemích Evropy : včetně překladů předpisů o rozhodčím řízení a pràavidel stálých rozhodčích soudů

3. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů : Komentář

4. Římská úmluva : Nařízení Řím I. Komentář v širších souvislostech evropského a mezinárodního práva soukromého vydání k 17. 12. 2009. 1

5. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě

6. Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář

7. Zákon o mediaci : komentář

8. Právní moc civilních soudních rozhodnutí : procesní studie

9. Dvojí občanství v českém právu

10. Ochranná a bezpečnostní pásma

11. Poučovací povinnost v civilním procesu

12. Občanský zákoník : Komentář

13. Insolvenční zákon : komentář

14. Insolvenční řízení

15. Soudní řád správní : komentář

16. Exekuční řád : Komentář

17. Zákon o soudech a soudcích : komentář

18. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

19. Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

20. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

21. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení : Komentář § 165-204

22. Koupě a prodej : Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje

23. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

24. Civilní proces : obecná část a sporné řízení

25. Občanský soudní řád : Komentář