Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

326. Cassatiemiddelen naar Belgisch recht

327. Vredescollectie : inventaris van materiaal over de vredesbeweging gedurende de periode 1899 tot 1940, verzameld door Dr J.C. ter Meulen, directeur bibliothecaris van de Bibliotheek van het Vredespaleis, 1924-1952 = Collection de dossiers relatifs du mouvement pacifiste = Collection of dossiers concerning the peace movement

328. L'exécution en question = De executie ter discussie : actes du colloque tenu à l'Université libre de Bruxelles, le 12 décembre 1991 = aktes van het colloquium gehouden op 12 december 1991 in de Université libre de Bruxelles

329. Les référés

330. Dix ans d'application de l'astreint : actes du colloque organisé le 26 octobre 1990 par le C.I.E.A.U., Carrefour interdisciplinaire entreprises, administrations, universités = Tien jaar toepassing van de dwangsom : akten van het colloquium georganisseerd op 26 oktober 1990 door het I.T.O.A.U, Interdisciplinair trefpunt ondernemingen administraties universiteiten

331. Liber amicorum Prof. em. E. Krings

332. Studies in the history of international law : practice and doctrine in particular with regard to the law of naval warfare in the low countries from circa 1450 until the early 17th century = Volkenrechtshistorische opstellen, in het bijzonder over het zeeoorlogsrecht in de Nederlanden van omstreeks 1450 tot het eerste kwart van de 17e eeuw

333. Brabandts recht dat is- : Opstellen aangeboden aan prof. mr.J. P. A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant

334. Colloque L'entreprise économique sous "tutelle" judiciaire ? = Colloquium De onderneming onder gerechtelijke "voogdij"?

335. Geschillen over burgerlijke rechten en verplichtingen : over het toepassingsgebied van de art. 6, lid 1, van het Europees Verdrag over de rechten van de mens en 14, lid 1, van het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

336. Het recht van verdediging in tuchtzaken

337. Natuurlijke verbintenissen : civiel-en fiscaalrechtelijke beschouwingen over rechtens niet-afdwingbare verbintenissen

338. Vorderingsbevoegdheid voor milieuverenigingen = Le droit, pour les associations de défense de l'environnement, d'ester en justice : verlagboek van het colloquium gehouden te Brussel op 18 december 1986 = compte rendu du colloque tenu à Bruxelles le 18 décembre 1986

339. Cornua legum : actes des Journées internationales d'histoire du droit et des institutions, Courtrai-Bruges, 8-11 mai 1986

340. Maintien de l'ordre et droits de l'homme

341. De Nederlandse verdragspraktijk

342. Liber amicorum Elie van Bogaert

343. L'arbitrage = Het scheidsgerecht : journée d'étude tenue à Bruxelles le 17 décembre 1982 = Studiedag gehouden to Brussel op 17 december 182

344. 10 jaar gerechtelijk wetboek

345. Zwijgt het recht als de wapens spreken?

346. Projet de convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : texte élaboré par les experts gouvernementaux, en application de l'article 220 du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne = Vorentwurf eines Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und di Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen = Progetto di convenzione conceernente la competenza giuridizionale e l'esecuzione delle deicioni in materia civile e commerciale = Voorontwerp van verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

347. Bewijs voor de internationale rechter : een studie van reglementen en praktijk van internationale en supranationale rechterlijke en arbitrale instanties = Evidence in international judicial proceedings : a study in the rules and practice of international and supranational courts and arbitration tribunals

348. Varia juris gentium : vraagstukken van internationaal recht = questions of international law = questions de droit international : liber amicorum aangeboden aan Jean Pierre Adrien François ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag

349. Internationale rechtspraak tussen ndonesische Rijken en de V.O.C. tot 1700

350. Volkenrechtsgeschiedenis