Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

326. De nieuwe regels van het cassatieberoep in strafzaken, civiele zaken en tuchtzaken

327. La nouvelle loi sur la médiation = De nieuwe wet op de bemiddeling : actes du colloque du CEPANI du 21 avril 2005 = rapporten van het colloquium van CEPINA van 21 april 2005

328. De optimale inrichting van de verkeersboete in Belgie en Nederland vanuit een strafrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief : een juridische en rechtseconomische analyse

329. Le patrimoine culturel de l'humanité = The cultural heritage of mankind

330. Les principes Unidroit relatifs aux contrats de commerce international (éd. 2010) et l'arbitrage ) = De Unidroit-principes inzake internationale handelscontracten (editie 2010) en arbitrage : actes du colloque du CEPANI du 24 mai 2011

331. De procesrechtwetten van 2007 ... revisited! : verslagboek van het colloquium van 12 december 2008 = Les lois de procedure de 2007 ... revisited! : actes du colloque du 12 décembre 2008

332. The realisation of human rights : when theory meets practice : studies in honour of Leo Zwaak

333. Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding

334. De rechtmatigheid van de bedreiging met of het gebruik van kernwapens : uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996

335. De rechtsbescherming van partijen in privaatrechtelijke handelsarbitrage

336. Het rechtsmisbruik in het volkenrecht : rechtstheoretische verhandeling

337. Het rechtsvergelijkende argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogensrecht, 1838-1940 : aansprakelijkheid voor zaken, artikel 2014, publiek domein en de relativiteit van de onrechtmatige daad

338. Voorstellen tot bijsturing van de burgerlijke rechtspleging = Propositions de réforme de la procédure civile : verslagboek van het colloquium van 9 december 2005 = actes du colloque du 9 décembre 2005

339. La réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle = De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

340. La réforme du droit des biens = De hervorming van het goederenrecht

341. Les référés

342. De sanctieregeling in het gerechtelijk recht = Les sanctions en droit judiciaire

343. De sociale en economische rol van de gerechtsdeurwaarder = Le rôle social et économique de l'huissier de justice

344. Les sociétés anonymes

345. De strafrechtelijke bescherming van het leefmilieu in België, Duitsland en Nederland : modellen van strafbaarstelling en hun bewijsrechtelijke implicaties

346. De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders

347. The strong, the weak and the law : proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2017

348. De taal van het proces = La langue du procès

349. Constitution et fonctionnement

350. Het vel van de rechter : van oordeelsvorming tot conflictregeling