Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. Arbitrage in hoofdlijnen

2. Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter

3. Duiding Burgerlijk Procesrecht

4. "Sjef-Sache" : essays in honour of Prof. Mr. Dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement

5. Surseance van betaling

6. Vereffening van de boedel

7. Beslag inzake namaak : een stand van zaken

8. Bestuur en beheer na faillietverklaring

9. Burgerlijk Procesrecht : basis met schema's

10. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

11. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

12. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

13. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

14. Festschrift Resi Hacksteiner : a voyage through the law of inland shipping

15. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

16. Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel : doeltreffende en doelmatige rechtsvorming door de cassatierechter

17. Leerstukken ondernemingsrecht

18. Privaatrecht in hoofdlijnen

19. Recht van de Europese Unie : basisjurisprudentie

20. Smart contracts : een overzicht vanuit juridisch perspectief

21. Verificatie van schuldvorderingen

22. Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021

23. Het akkord

24. Le droit face aux pauvres = Recht tegenover armen : actes du colloque organisé par la Cour constitutionnelle en hommage au juge Jean-Paul Snappe = Acten van de studiedag georganiseerd door het Grondwettelijk Hof ter ere van ererechter Jean-Paul Snappe

25. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

26. De herijking van het faillissementsrecht : de pijler modernisering

27. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

28. Gevolgen van faillietverklaring

29. Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

30. Handboek Gerechtelijk recht

31. Handboek Verbintenissenrecht

32. Internationaal privaatrecht : de essentie

33. Intertemporeel recht

34. Introduction au néerlandais juridique = Inleiding tot de Nederlandse rechtstaal

35. La réforme du droit des obligations : le projet de la Commission de réforme du droit des obligations = De hervorming van het verbintenissenrecht : het ontwerp van de commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht

36. Libertés, (l)égalité, humanité : mélanges offerts à Jean Spreutels

37. Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht

38. Relatievermogensrecht

39. Verdragenrecht : het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëndiging van verdragen

40. Het burgerlijk proces opnieuw hervormd

41. Het nieuwe burgerlijke bewijsrecht

42. La réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle = De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

43. La réforme du droit des biens = De hervorming van het goederenrecht

44. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

45. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

46. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

47. Een geschenk aan de wereld : Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut

48. Faillietverklaring

49. Handboek familiaal vermogensrecht

50. Productaansprakelijkheid en productveiligheid

51. Rechterlijke toetsing in het asielrecht : een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015

52. Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses : preadvies voor de Vereniging Financieel Recht 2018

53. Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : gerechtelijk recht voor belors

54. De Valks juridisch woordenboek

55. Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht : opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix

56. The strong, the weak and the law : proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2017

57. Het verhaal van de rechter : over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en rechtszaal : Liber amicorum voor Hans den Tonkelaar

58. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

59. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

60. Collectieve schuldenregeling : vademecum

61. Data protection & privacy : le GDPR dans la pratique - De GDPR in de praktijk

62. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

63. Europees recht

64. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

65. Gerechtelijk recht

66. Groots perspectief : opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

67. HUUR

68. La [CVDW] : liber amicorum Chris Van den Wyngaert

69. Legitieme verdediging : gebruik en misbruik van de procedurele rechten door verdegiging in strafzaken

70. Liber amicorum Patrick Senaeve

71. Liesbeth Lijnzaad : collected essays on international law

72. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

73. Politieke processen : over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat : Rede ... uitgesproken ... aan de universiteit Utrecht op 14 juni 2017

74. De Potpourri-wetten : een eerste evaluatie van de waaiers aan quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen

75. Questions juridiques d’actualité en lien avec la défense = Actuele juridische vraagstukken met betrekking tot defensie

76. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

77. Vertrouwen in het burgerlijke recht : Liber amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

78. De eigen(aardig)heid van de kantonrechter : over de verschillen tussen het proces(verloop) bij de kantonrechter en de civiele rechter en de betekenis daarvan

79. De elektronische procesvoering in burgerlijke zaken

80. De magistraat en de professor = Le magistrat et le professeur : Hulde aan Walter van Gerven = hommage à Walter van Gerven

81. De vennootschaps- en verenigingsrechter = Le juge des sociétés et des associations

82. Actualia gerechtelijk recht : potpourri all the way

83. Burgerlijk procesrecht (deel 1) : artikel 1-699ter Ger.W.

84. Burgerlijk procesrecht : basis met schema's

85. Europees procesrecht

86. Faillietverklaring

87. Grondwettelijk recht

88. Handboek gerechtelijk recht

89. Human Rights as a basis for reevaluating and reconstructing the law : acts of the 4th ACCA conference held in Louvain-la-Neuve on May 29th, 2015

90. Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen

91. Koop gemeen recht

92. Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof

93. Procederen qualitate qua : procesvertegenwoordiging naar Belgisch recht

94. Recht op toegang tot de rechter

95. Rechtsdenken : vade mecum

96. Smaakmakers in het procesrecht : over buitengerechtelijke recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten

97. Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht

98. De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I

99. De illusie van de juridische waarheid : essay over (ge)recht, media en de burger

100. La loi bancaire = De bankenwet : questions particulières = bijzondere vraagstukken