Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter

2. Duiding Burgerlijk Procesrecht

3. Vereffening van de boedel

4. Beslag inzake namaak : een stand van zaken

5. Bestuur en beheer na faillietverklaring

6. Burgerlijk Procesrecht : basis met schema's

7. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

8. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

9. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

10. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

11. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

12. Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel : doeltreffende en doelmatige rechtsvorming door de cassatierechter

13. Leerstukken ondernemingsrecht

14. Privaatrecht in hoofdlijnen

15. Smart contracts : een overzicht vanuit juridisch perspectief

16. Verificatie van schuldvorderingen

17. Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021

18. Het akkord

19. Le droit face aux pauvres = Recht tegenover armen : actes du colloque organisé par la Cour constitutionnelle en hommage au juge Jean-Paul Snappe = Acten van de studiedag georganiseerd door het Grondwettelijk Hof ter ere van ererechter Jean-Paul Snappe

20. Arbitrage in hoofdlijnen

21. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

22. De herijking van het faillissementsrecht : de pijler modernisering

23. Gevolgen van faillietverklaring

24. Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

25. Handboek Gerechtelijk recht

26. Handboek Verbintenissenrecht

27. Internationaal privaatrecht : de essentie

28. Intertemporeel recht

29. Introduction au néerlandais juridique = Inleiding tot de Nederlandse rechtstaal

30. La réforme du droit des obligations : le projet de la Commission de réforme du droit des obligations = De hervorming van het verbintenissenrecht : het ontwerp van de commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht

31. Libertés, (l)égalité, humanité : mélanges offerts à Jean Spreutels

32. Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht

33. Relatievermogensrecht

34. Verdragenrecht : het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëndiging van verdragen

35. La réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle = De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

36. La réforme du droit des biens = De hervorming van het goederenrecht

37. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

38. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

39. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

40. Een geschenk aan de wereld : Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut

41. Faillietverklaring

42. Handboek familiaal vermogensrecht

43. Liber amicorum Marc Hanssens

44. Productaansprakelijkheid en productveiligheid

45. Rechterlijke toetsing in het asielrecht : een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015

46. Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses : preadvies voor de Vereniging Financieel Recht 2018

47. Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : gerechtelijk recht voor belors

48. De Valks juridisch woordenboek

49. Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht : opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix

50. The strong, the weak and the law : proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2017

51. Het verhaal van de rechter : over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en rechtszaal : Liber amicorum voor Hans den Tonkelaar

52. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

53. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

54. Collectieve schuldenregeling : vademecum

55. Data protection & privacy : le GDPR dans la pratique - De GDPR in de praktijk

56. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

57. Europees recht

58. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

59. Gerechtelijk recht

60. Groots perspectief : opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

61. HUUR

62. La [CVDW] : liber amicorum Chris Van den Wyngaert

63. Legitieme verdediging : gebruik en misbruik van de procedurele rechten door verdegiging in strafzaken

64. Liber amicorum Patrick Senaeve

65. Liesbeth Lijnzaad : collected essays on international law

66. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

67. Politieke processen : over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat : Rede ... uitgesproken ... aan de universiteit Utrecht op 14 juni 2017

68. De Potpourri-wetten : een eerste evaluatie van de waaiers aan quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen

69. Questions juridiques d’actualité en lien avec la défense = Actuele juridische vraagstukken met betrekking tot defensie

70. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

71. Vertrouwen in het burgerlijke recht : Liber amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

72. De eigen(aardig)heid van de kantonrechter : over de verschillen tussen het proces(verloop) bij de kantonrechter en de civiele rechter en de betekenis daarvan

73. De elektronische procesvoering in burgerlijke zaken

74. De magistraat en de professor = Le magistrat et le professeur : Hulde aan Walter van Gerven = hommage à Walter van Gerven

75. De vennootschaps- en verenigingsrechter = Le juge des sociétés et des associations

76. Actualia gerechtelijk recht : potpourri all the way

77. Burgerlijk procesrecht (deel 1) : artikel 1-699ter Ger.W.

78. Burgerlijk procesrecht : basis met schema's

79. Europees procesrecht

80. Faillietverklaring

81. Grondwettelijk recht

82. Handboek gerechtelijk recht

83. Human Rights as a basis for reevaluating and reconstructing the law : acts of the 4th ACCA conference held in Louvain-la-Neuve on May 29th, 2015

84. Interpretatie van overeenkomsten en eenzijdige rechtshandelingen

85. Koop gemeen recht

86. Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof

87. Procederen qualitate qua : procesvertegenwoordiging naar Belgisch recht

88. Recht op toegang tot de rechter

89. Rechtsdenken : vade mecum

90. Smaakmakers in het procesrecht : over buitengerechtelijke recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten

91. Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht

92. De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I

93. De illusie van de juridische waarheid : essay over (ge)recht, media en de burger

94. La loi bancaire = De bankenwet : questions particulières = bijzondere vraagstukken

95. Het vrij beroep : bankroet of doorstart?

96. Het vrij beroep na het wetboek van economisch recht

97. Beginselen van burgerlijk procesrecht

98. Bestuur en beheer na faillietverklaring

99. Borgtocht : een rechtsfiguur met veel facetten

100. Cassatie in burgerlijke zaken