Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familienrecht

2. 10 jaar gerechtelijk wetboek

3. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

4. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

5. Aansprakelijkheid, risico en onderneming : Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven

6. Access to civil procedure abroad

7. Actualia gerechtelijk recht : potpourri all the way

8. Ambtshalve toepassing van EU-recht

9. Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter

10. Amice curiae, quo vadis? : het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken = le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale

11. Analyse du problème de la neutralité au cours de l'evolution du droit des gens : ... proefschrift

12. Arbitrage et confidentialité = Arbitrage en vertrouwelijkheid

13. Arbitrage in hoofdlijnen

14. Bancaire en financiële zekerheden = Sûretés bancaires et financières : verslagen van de studiecyclus van 8 en 27 mei 2003, georganiseerd door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht (EVBFR-Belgium)= actes du cycle d'étude du 8 et 27 mai 2003, organisé par la section belge de l'Association Européenne pour le Droit bancaire et Financier (AEDBF-Belgium)

15. Banque et insolvabilité / Bank en insolvabiliteit

16. Beginselen van burgerlijk procesrecht

17. Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief : vergelijkende beschouwingen naar Belgisch en Nederlands recht

18. Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering

19. België in de Veiligheidsraad : 1946-2006

20. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

21. Beslag inzake namaak : een stand van zaken

22. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

23. Bestuur en beheer na faillietverklaring

24. Bestuur en beheer na faillietverklaring

25. Bewijs

26. Bewijs voor de internationale rechter : een studie van reglementen en praktijk van internationale en supranationale rechterlijke en arbitrale instanties = Evidence in international judicial proceedings : a study in the rules and practice of international and supranational courts and arbitration tribunals

27. Bewijsrecht : referatenbundel samengesteld door Vlaams Pleitgenootschap - Balie van Brussel

28. Bewijsrecht : vormingsprogramma 2013

29. Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius

30. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

31. Borgtocht : een rechtsfiguur met veel facetten

32. Brabandts recht dat is- : Opstellen aangeboden aan prof. mr.J. P. A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant

33. Briefwisseling van Hugo Grotius

34. Bronnen van internationaal recht

35. Burgerlijk Procesrecht : basis met schema's

36. Burgerlijk bewijsrecht

37. Burgerlijk procesrecht (deel 1) : artikel 1-699ter Ger.W.

38. Burgerlijk procesrecht : basis met schema's

39. Burgerlijke rechtsvordering : inclusief EEX-Verordening : de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de EEX-Verordening voorzien van commentar

40. Cassatie in burgerlijke zaken

41. Cassatiemiddelen naar Belgisch recht

42. Civiel procesrecht vandaag en morgen

43. Class actions

44. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

45. Collatio Iuris Romani : Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65e Anniversaire

46. Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder

47. Collectieve schuldenregeling : vademecum

48. Colloque L'entreprise économique sous "tutelle" judiciaire ? = Colloquium De onderneming onder gerechtelijke "voogdij"?

49. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

50. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

51. Compendium van het burgerlijk procesrecht

52. Compendium volkenrechtsgeschiedenis

53. Confronting the frontiers of family and succession law : liber amicorum Walter Pintens

54. Consumentenkrediet : de Wet van 13 juni 2010 gewikt en gewogen

55. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

56. Cornua legum : actes des Journées internationales d'histoire du droit et des institutions, Courtrai-Bruges, 8-11 mai 1986

57. Cour de cassation de Belgique : 175e anniversaire = Hof van Cassatie van België : 175ste verjaardag = Kassationshof von Belgien : 175. Gründsjubiläum

58. Crossing borders : essays in European and private international law, nationality law, and Islamic law in honour of Frans van der Velden

59. Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek : de huidige en de originele tekst met alle wijzigingen in België van 1804 tot 2004 = Edition cumulative du Code civil : le texte actuel et l'édition originale avec toutes les modifications en Belgique de 1804 jusqu'en 2004

60. Le DIP au quotidien : droit des affaires et de la famille = IPR in het dagelijkse leven : ondernemings-en familierecht

61. Data protection & privacy : le GDPR dans la pratique - De GDPR in de praktijk

62. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

63. De Magistratenschool : symposium ter gelegenheid van 35 jaar tijdschrift voor privaatrecht gent, 12 maart 1999

64. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

65. De herijking van het faillissementsrecht : de pijler modernisering

66. De onrechtmatige bedingenleer uit de vastgoedsector : in de greep van de nieuwe wet marktpraktijken?

67. De prijs van het civiele proces = Le procès civil : à quel prix ? : verslagboek van het colloquium van 8 december 2006 = actes du colloque du 8 décembre 2006

68. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

69. Derden in het contractenrecht

70. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

71. Discretionaire bevoegdheid van de rechter : grenzen en controle = Compétence discrétionnaire du juge : limites et controle = Discretionary power of the judge : limits and control

72. Dix ans d'application de l'astreint : actes du colloque organisé le 26 octobre 1990 par le C.I.E.A.U., Carrefour interdisciplinaire entreprises, administrations, universités = Tien jaar toepassing van de dwangsom : akten van het colloquium georganisseerd op 26 oktober 1990 door het I.T.O.A.U, Interdisciplinair trefpunt ondernemingen administraties universiteiten

73. Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht

74. Droit des étrangers = Vreemdelingenrecht

75. Duiding Burgerlijk Procesrecht

76. Dwangsom : omdat het moet

77. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

78. EU-procesrecht

79. Een geschenk aan de wereld : Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut

80. Eenvormige Europese procedures voor de inning van vorderingen : de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen

81. Eerste aanleg

82. Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap : rechterlijke organisatie en bevoegdheid vanaf 1 september 2014

83. Enforcing health and safety regulation : a comparative economic approach

84. Espace judiciaire et social européen : actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001

85. European community law from a migrant's perspective : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid ...

86. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

87. Europees procesrecht

88. Europees recht

89. Europees recht

90. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

91. Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht :

92. Faillietverklaring

93. Faillietverklaring

94. Faillietverklaring

95. Familierecht en familiaal vermogensrecht

96. Finalité et légitimité du droit judiciaire = Het gerechtelijk recht, waarom en waarheen? : actes du colloque du 9 décembre 2004 = verslagboek van het colloquium van 9 december 2004

97. The French Code of civil procedure (1806) after 200 years = Le bicentenaire du Code de de procédure civile (1806) = De Code de procédure civile (1806) na 200 jaar : the civil procedure tradition in France and abroad = la tradition de la procédure civile en France et à l'étranger = de traditie van het Frans civiel procesrecht in vergelijkend perspectief

98. Der Frieden von Münster 1648 : der Vertragstext nach einem zeitgenössischen Druck und die Beschreibungen der Ratifikationsfeiern

99. Geen pardon zonder Paus ! : studie over de complementariteit van het koninklijk en pauselijk generaal pardon (1570-1574) en over inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576)

100. Gehuwd of niet : maakt het iets uit?