Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter

2. Duiding Burgerlijk Procesrecht

3. Vereffening van de boedel

4. Beslag inzake namaak : een stand van zaken

5. Bestuur en beheer na faillietverklaring

6. Burgerlijk Procesrecht : basis met schema's

7. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

8. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

9. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

10. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

11. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

12. Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel : doeltreffende en doelmatige rechtsvorming door de cassatierechter

13. Leerstukken ondernemingsrecht

14. Privaatrecht in hoofdlijnen

15. Smart contracts : een overzicht vanuit juridisch perspectief

16. Verificatie van schuldvorderingen

17. Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021

18. Het akkord

19. Le droit face aux pauvres = Recht tegenover armen : actes du colloque organisé par la Cour constitutionnelle en hommage au juge Jean-Paul Snappe = Acten van de studiedag georganiseerd door het Grondwettelijk Hof ter ere van ererechter Jean-Paul Snappe

20. Arbitrage in hoofdlijnen

21. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

22. De herijking van het faillissementsrecht : de pijler modernisering

23. Gevolgen van faillietverklaring

24. Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

25. Handboek Gerechtelijk recht

26. Handboek Verbintenissenrecht

27. Internationaal privaatrecht : de essentie

28. Intertemporeel recht

29. Introduction au néerlandais juridique = Inleiding tot de Nederlandse rechtstaal

30. La réforme du droit des obligations : le projet de la Commission de réforme du droit des obligations = De hervorming van het verbintenissenrecht : het ontwerp van de commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht

31. Libertés, (l)égalité, humanité : mélanges offerts à Jean Spreutels

32. Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht

33. Relatievermogensrecht

34. Verdragenrecht : het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëndiging van verdragen

35. La réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle = De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

36. La réforme du droit des biens = De hervorming van het goederenrecht

37. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

38. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

39. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

40. Een geschenk aan de wereld : Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut

41. Faillietverklaring

42. Handboek familiaal vermogensrecht

43. Liber amicorum Marc Hanssens

44. Productaansprakelijkheid en productveiligheid

45. Rechterlijke toetsing in het asielrecht : een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015

46. Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses : preadvies voor de Vereniging Financieel Recht 2018

47. Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : gerechtelijk recht voor belors

48. De Valks juridisch woordenboek

49. Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht : opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix

50. The strong, the weak and the law : proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2017