Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

2. Fragmentacja prawa międzynarodowego

3. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

4. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

5. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

6. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

7. Konwencja z Lugano : komentarz

8. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

9. Rechtspolnisch : deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann

10. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

11. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

12. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

13. Polnisches sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

14. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

15. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

16. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

17. Kodeks cywilny. The Civil Code

18. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

19. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

20. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

21. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

22. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

23. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

24. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

25. Kodeks karny. The Criminal Code