Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Bulgarian Remove constraint Language: Bulgarian

Search Results

1. Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове

2. Граждански процесуален кодекс

3. Гражданско процесуално право

4. Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия

5. Искът за наследство като средство за защита на наследяване

6. Сборник съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния касационен съд на Република България

7. Актуални въпроси на частното право : Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев, организирана от катедра "Гражданскоправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 15.12.2016 г., София

8. Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски : 1892-2017

9. Вертикални споразумения

10. Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз

11. Гражданско право : Правни научни изследвания

12. Индивидът в международното право

13. Международна компетентност по граждански и търговски деа

14. Международният наказателен съд : учредяване и допълваща юрисдикция

15. Международно частно право : част I : Граждански и търговски дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура

16. Международно частно право : част II : Брачни, семейни и наследствени дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура

17. Международно частно право : част ІІІ : Връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ. издание към 12 ноември 2018 г.

18. Нотариални производства : Второ актуализирано издание

19. Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право

20. Правото- традиции и перспективи : сборник : Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

21. Предизвикай : Несъстоятелността!

22. Производството по несъстоятелност : в практика на Върховния касационен съд (2012-2017)

23. Промените в Административнопроцесуалния кодекс 2018 : приложен коментар, нормативен текст

24. Трансформация процессуального положения лиц, участвующих в деле, в гражданском судопроизводстве

25. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality