Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Czech Remove constraint Language: Czech

Search Results

1. Zákon o obchodních korporacích : komentář

2. Od°uvodnění soudního rozhodnutí = The judicial opinion /Begründung von Gerichtsentscheidung

3. Civilní proces : řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

4. Civilní proces : řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem

5. Zákon o soudech a soudcích : komentář

6. Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář

7. Insolvenční zákon : komentář

8. Soudní řád správní : komentář

9. Exekuční řád : Komentář

10. Zákon o mediaci : komentář

11. Poučovací povinnost v civilním procesu

12. Insolvenční řízení

13. Rozhodčí řízení v zemích Evropy : včetně překladů předpisů o rozhodčím řízení a pràavidel stálých rozhodčích soudů

14. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě

15. Římská úmluva : Nařízení Řím I. Komentář v širších souvislostech evropského a mezinárodního práva soukromého vydání k 17. 12. 2009. 1

16. Právní moc civilních soudních rozhodnutí : procesní studie

17. Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice

18. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

19. Občanský zákoník s judikaturou a souvisejícími předpisy,

20. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

21. Dvojí občanství v českém právu

22. Ochranná a bezpečnostní pásma

23. Koupě a prodej : Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje

24. Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

25. Civilní proces : obecná část a sporné řízení