Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

2. Fragmentacja prawa międzynarodowego

3. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

4. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

5. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

6. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

7. Polnisches sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

8. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

9. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

10. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

11. Kodeks cywilny. The Civil Code

12. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

13. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

14. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

15. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

16. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

17. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

18. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

19. Kodeks karny. The Criminal Code

20. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

21. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

22. Prawo bankowe. The Banking Law

23. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

24. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

25. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze