Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

26. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

27. Postepowanie zabezpieczajace

28. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

29. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

30. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

31. Prawo upadłościowe : komentarz

32. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

33. Zarys prawa upadłościowego

34. Arbitraż handlowy

35. Kodeks cywilny. The Civil Code

36. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

37. Nowe europejskie prawo spadkowe

38. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

39. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

40. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

41. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

42. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

43. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

44. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

45. Postępowanie cywilne

46. Prawo prywatne międzynarodowe

47. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

48. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

49. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

50. Srodki zaskarzenia