Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

2. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

3. Postępowanie cywilne. Kompendium

4. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

5. Kodeks cywilny : komentarz

6. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

7. Prawo międzynarodowe publiczne

8. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

9. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

10. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

11. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

12. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

13. Español jurídico

14. Fragmentacja prawa międzynarodowego

15. Prawo upadłościowe

16. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

17. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

18. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

19. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

20. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

21. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

22. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

23. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

24. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

25. Prawo prywatne międzynarodowe

26. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

27. Postepowanie zabezpieczajace

28. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

29. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

30. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

31. Prawo upadłościowe : komentarz

32. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

33. Zarys prawa upadłościowego

34. Arbitraż handlowy

35. Kodeks cywilny. The Civil Code

36. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

37. Nowe europejskie prawo spadkowe

38. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

39. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

40. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

41. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

42. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

43. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

44. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

45. Postępowanie cywilne

46. Prawo prywatne międzynarodowe

47. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

48. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

49. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

50. Srodki zaskarzenia

51. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

52. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

53. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

54. Kodeks karny. The Criminal Code

55. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

56. Prawo upadłościowe i naprawcze

57. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania

58. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

59. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

60. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

61. Prawo bankowe. The Banking Law

62. Apelacja w postępowaniu cywilnym

63. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

64. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

65. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

66. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

67. Polnisches sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

68. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

69. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

70. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

71. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

72. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

73. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

74. Zasada równości stron w procesie cywilnym

75. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

76. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

77. Konwencja z Lugano : komentarz

78. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

79. Rechtspolnisch : deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann

80. Międzynarodowe postępowanie cywilne

81. 350 años de la Paz de Westfalia : del antagonismo a la integración en Europa

82. Stanowisko i podstawy odpowiedzialnosci prawnej komornika sadowego w prawie polskim

83. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

84. Komisja mieszana dla Górnego Śląska : (1922-1937)

85. Pisma wybrane Pawła Włodkowica = Works of Paul Wladimiri (a selection) : tom II = volume II

86. Droit polonais contemporain

87. Państwo i prawo :.

88. Amtliche Sammlung der Stellungnahmen des Präsidenten der Gemischten Kommission für Oberschlesien auf dem Gebiete des Minderheitenrechtes auf Grund der Vorschriften des III. Teils des deutsch-polnischen Genfer Abkommens vom 15. mai 1922 in der Zeit vom 15. juni 1922 bis 15. Juli 1937

89. Schiedsgericht für Oberschlesien : amtliche Sammlung von Entscheidungen des Schiedsgerichts für Oberschlesien = Trybunał Rozjemczy dla Górnego Śląska : zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska