Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

2. Fragmentacja prawa międzynarodowego

3. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

4. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

5. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

6. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

7. Konwencja z Lugano : komentarz

8. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

9. Rechtspolnisch : deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann

10. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

11. Droit polonais contemporain

12. Państwo i prawo :.

13. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

14. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

15. Polnisches sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

16. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

17. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

18. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

19. Kodeks cywilny. The Civil Code

20. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

21. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

22. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

23. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

24. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

25. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

26. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

27. Kodeks karny. The Criminal Code

28. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

29. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

30. Prawo bankowe. The Banking Law

31. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

32. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

33. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

34. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

35. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

36. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

37. Prawo prywatne międzynarodowe

38. Zasada równości stron w procesie cywilnym

39. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

40. Prawo prywatne międzynarodowe

41. Prawo międzynarodowe publiczne

42. Komisja mieszana dla Górnego Śląska : (1922-1937)

43. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

44. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

45. Międzynarodowe postępowanie cywilne

46. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

47. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

48. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

49. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

50. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

51. Kodeks cywilny : komentarz

52. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania

53. Apelacja w postępowaniu cywilnym

54. Postępowanie cywilne

55. Pisma wybrane Pawła Włodkowica = Works of Paul Wladimiri (a selection) : tom II = volume II

56. Srodki zaskarzenia

57. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

58. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

59. Prawo upadłościowe i naprawcze

60. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

61. Schiedsgericht für Oberschlesien : amtliche Sammlung von Entscheidungen des Schiedsgerichts für Oberschlesien = Trybunał Rozjemczy dla Górnego Śląska : zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska

62. Prawo upadłościowe : komentarz

63. Prawo upadłościowe

64. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

65. Zarys prawa upadłościowego

66. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

67. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

68. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

69. Arbitraż handlowy

70. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

71. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

72. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

73. Stanowisko i podstawy odpowiedzialnosci prawnej komornika sadowego w prawie polskim

74. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

75. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

76. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

77. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

78. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

79. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

80. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

81. 350 años de la Paz de Westfalia : del antagonismo a la integración en Europa

82. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

83. Amtliche Sammlung der Stellungnahmen des Präsidenten der Gemischten Kommission für Oberschlesien auf dem Gebiete des Minderheitenrechtes auf Grund der Vorschriften des III. Teils des deutsch-polnischen Genfer Abkommens vom 15. mai 1922 in der Zeit vom 15. juni 1922 bis 15. Juli 1937

84. Español jurídico

85. Postepowanie zabezpieczajace

86. Nowe europejskie prawo spadkowe

87. Postępowanie cywilne. Kompendium

88. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

89. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym