Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. 350 años de la Paz de Westfalia : del antagonismo a la integración en Europa

2. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

3. Arbitraż handlowy

4. Español jurídico

5. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

6. Prawo prywatne międzynarodowe

7. Prawo międzynarodowe publiczne

8. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

9. Fragmentacja prawa międzynarodowego

10. Konwencja z Lugano : komentarz

11. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

12. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

13. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

14. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

15. Droit polonais contemporain

16. Pisma wybrane Pawła Włodkowica = Works of Paul Wladimiri (a selection) : tom II = volume II

17. Apelacja w postępowaniu cywilnym

18. Międzynarodowe postępowanie cywilne

19. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

20. Prawo upadłościowe i naprawcze

21. Postępowanie cywilne. Kompendium

22. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

23. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

24. Amtliche Sammlung der Stellungnahmen des Präsidenten der Gemischten Kommission für Oberschlesien auf dem Gebiete des Minderheitenrechtes auf Grund der Vorschriften des III. Teils des deutsch-polnischen Genfer Abkommens vom 15. mai 1922 in der Zeit vom 15. juni 1922 bis 15. Juli 1937

25. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

26. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

27. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

28. Zasada równości stron w procesie cywilnym

29. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

30. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

31. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

32. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

33. Postępowanie cywilne

34. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

35. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

36. Kodeks cywilny : komentarz

37. Kodeks cywilny. The Civil Code

38. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

39. Kodeks karny. The Criminal Code

40. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

41. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

42. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

43. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

44. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

45. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

46. Rechtspolnisch : deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann

47. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

48. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

49. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

50. Stanowisko i podstawy odpowiedzialnosci prawnej komornika sadowego w prawie polskim

51. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

52. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

53. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

54. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

55. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

56. Nowe europejskie prawo spadkowe

57. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

58. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

59. Państwo i prawo :.

60. Polnisches sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

61. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

62. Postepowanie zabezpieczajace

63. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

64. Prawo bankowe. The Banking Law

65. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

66. Prawo prywatne międzynarodowe

67. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

68. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

69. Prawo upadłościowe

70. Prawo upadłościowe : komentarz

71. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

72. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

73. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

74. Komisja mieszana dla Górnego Śląska : (1922-1937)

75. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

76. Schiedsgericht für Oberschlesien : amtliche Sammlung von Entscheidungen des Schiedsgerichts für Oberschlesien = Trybunał Rozjemczy dla Górnego Śląska : zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska

77. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

78. Srodki zaskarzenia

79. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

80. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

81. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

82. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

83. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

84. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

85. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania

86. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

87. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

88. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

89. Zarys prawa upadłościowego

90. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych