Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. 350 años de la Paz de Westfalia : del antagonismo a la integración en Europa

2. Amtliche Sammlung der Stellungnahmen des Präsidenten der Gemischten Kommission für Oberschlesien auf dem Gebiete des Minderheitenrechtes auf Grund der Vorschriften des III. Teils des deutsch-polnischen Genfer Abkommens vom 15. mai 1922 in der Zeit vom 15. juni 1922 bis 15. Juli 1937

3. Apelacja w postępowaniu cywilnym

4. Arbitraż handlowy

5. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

6. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

7. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

8. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

9. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

10. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

11. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

12. Droit polonais contemporain

13. Español jurídico

14. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

15. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

16. Fragmentacja prawa międzynarodowego

17. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

18. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

19. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

20. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

21. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

22. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

23. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

24. Kodeks cywilny : komentarz

25. Kodeks cywilny. The Civil Code

26. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

27. Kodeks karny. The Criminal Code

28. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

29. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

30. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

31. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

32. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

33. Komisja mieszana dla Górnego Śląska : (1922-1937)

34. Konwencja z Lugano : komentarz

35. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

36. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

37. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

38. Międzynarodowe postępowanie cywilne

39. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

40. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

41. Nowe europejskie prawo spadkowe

42. Państwo i prawo :.

43. Pisma wybrane Pawła Włodkowica = Works of Paul Wladimiri (a selection) : tom II = volume II

44. Polnisches Sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

45. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

46. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

47. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

48. Postepowanie zabezpieczajace

49. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

50. Postępowanie cywilne

51. Postępowanie cywilne. Kompendium

52. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

53. Prawo bankowe. The Banking Law

54. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

55. Prawo międzynarodowe publiczne

56. Prawo prywatne międzynarodowe

57. Prawo prywatne międzynarodowe

58. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

59. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

60. Prawo upadłościowe

61. Prawo upadłościowe : komentarz

62. Prawo upadłościowe i naprawcze

63. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

64. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

65. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

66. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

67. Rechtspolnisch : deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann

68. Schiedsgericht für Oberschlesien : amtliche Sammlung von Entscheidungen des Schiedsgerichts für Oberschlesien = Trybunał Rozjemczy dla Górnego Śląska : zbiór urzędowy orzeczeń Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska

69. Srodki zaskarzenia

70. Stanowisko i podstawy odpowiedzialnosci prawnej komornika sadowego w prawie polskim

71. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

72. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

73. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

74. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

75. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

76. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania

77. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

78. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

79. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

80. Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I.

81. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

82. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

83. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

84. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

85. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

86. Zarys prawa upadłościowego

87. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

88. Zasada równości stron w procesie cywilnym

89. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

90. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

91. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw