Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

2. Fragmentacja prawa międzynarodowego

3. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

4. Słownik terminologii prawniczej = Dictionnaire de la terminologie juridique : polsko-francuski = polonais-français

5. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

6. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

7. Konwencja z Lugano : komentarz

8. Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych w prawie polskim i niemieckim oraz według Konvencji z Lugano

9. Rechtspolnisch : deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann

10. Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym

11. Droit polonais contemporain

12. Państwo i prawo :.

13. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

14. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

15. Polnisches sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

16. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

17. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

18. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

19. Kodeks cywilny. The Civil Code

20. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

21. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

22. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

23. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

24. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

25. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

26. Codice delle società commerciali= : Kodeks spółek handlowych

27. Kodeks karny. The Criminal Code

28. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

29. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

30. Prawo bankowe. The Banking Law

31. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

32. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

33. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

34. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

35. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

36. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

37. Prawo prywatne międzynarodowe

38. Zasada równości stron w procesie cywilnym

39. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

40. Prawo prywatne międzynarodowe

41. Prawo międzynarodowe publiczne

42. Komisja mieszana dla Górnego Śląska : (1922-1937)

43. Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales : Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

44. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

45. Międzynarodowe postępowanie cywilne

46. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

47. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

48. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

49. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

50. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz