Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publication Year 2010 to 2019 Remove constraint Publication Year: <span class="from" data-blrl-begin="2010">2010</span> to <span class="to" data-blrl-end="2019">2019</span>

Search Results

1. Kodeks cywilny : komentarz

2. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

3. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

4. Prawo międzynarodowe publiczne

5. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

6. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

7. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

8. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

9. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

10. Español jurídico

11. Fragmentacja prawa międzynarodowego

12. Prawo upadłościowe

13. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

14. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

15. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

16. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

17. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

18. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

19. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

20. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

21. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

22. Prawo prywatne międzynarodowe

23. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

24. Postepowanie zabezpieczajace

25. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji